Privacy Policy

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności jest dokumentem przeznaczonym dla osób fizycznych posiadających konto w Serwisie swiftyhr.com. Jeżeli jesteś taką osobą, zachęcamy Cię również do zapoznania się z naszym Regulaminem, a w szczególności z definicjami w nim użytymi.

Kim jesteśmy z Twojego punktu widzenia i dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

W nomenklaturze RODO jesteśmy Podmiotem przetwarzajacym Twoje dane osobowe. Czynimy to na zlecenie Administratora Danych (to także termin z RODO), na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Mówiąc prościej – przetwarzamy Twoje dane osobowe na zlecenie naszego Klienta, czyli podmiotu będącego osobą prawną, (spółka prawa handlowego) lub organem administracji państwowej. Najprawdopodobniej łączy Cię z nim stosunek pracy, ale może to być także inna umowa (np. umowa cywilnoprawna o współpracy). Nas z kolei łączy z tymże Klientem Umowa o świadczeniu usług (Regulamin) i to w ramach jej realizacji przetwarzamy Twoje dane. Czynimy to oczywiście w pełnej zgodności z przepisami RODO.

Administrator Danych

Podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane (wykorzystywane) Twoje dane osobowe jest osoba prawna lub organ administracji (w naszym Regulaminie zwana Usługobiorcą), która zawarła z nami Umowę o świadczenie Usług oraz Umowę powierzenia przetwarzania danych . Jak już wspomnieliśmy, jest to nasz Klient, a Twój pracodawca lub podmiot z którym współpracujesz na podstawie innej umowy.

Podmiot przetwarzający dane

To my, czyli:
dk Human Resources Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-134), mieszczącą się przy ul. 1 Sierpnia 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408436, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5222993748, reprezentowana przez Komplementariusza – dk Human Resources sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-134), mieszczącą się przy ul. 1 Sierpnia 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028323, o kapitale zakładowym 50.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5262300817, reprezentowaną zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Rejestrze przez Dorotę Kołecką – Prezesa Zarząd.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

W pierwszym rzędzie przetwarzamy Twoje nazwisko i imię oraz Twój adres email. Bez nich nie miałbyś konta w naszym Serwisie i nie mógłbyś korzystać z jego funkcjonalności.

Ponadto gromadzimy wszystkie dane, które przekazujesz korzystając z jednej lub kilku aplikacji naszego serwisu. Są to w szczególności: dokonane przez Ciebie podczas wypełniania ankiet oceny (wartości na skali, „kciuk w górę lub w dół”, „pięć gwiazdek” etc), odnoszące się do konkretnych osób lub/i wydarzeń i innych zagadnień oraz przekazywane przez Ciebie komentarze tekstowe. Dane te są anonimizowane i udostępniane naszemu Klientowi wyłącznie jako zestawienia statystyczne. Gwarantujemy, że żadna z tych danych nie będzie mogła być przypisana do Ciebie jako konkretnej osoby. W niektórych częściach naszego Serwisu będziesz miał możliwość wypowiedzenia się w sposób jawny. Jednakże w takim przypadku to czy Twoje dane mają dotrzeć do odbiorcy jawnie czy też anonimowo zależy wyłącznie wyłącznie od Twojej decyzji. Jako przykład podamy tu sytuację, w której kolega lub koleżanka prosi Cię o ocenę np swojego projektu, a Ty decydujesz się przekazać mu/jej taką ocenę jawnie.

Inne gromadzone dane będą pochodzić od naszego Klienta, z którym jesteś związany stosunkiem pracy lub inną umową. Może to być oznaczenie Twojego działu, Twojej funkcji, miejsca wykonywania pracy czy też data Twojego zatrudnienia.

Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych

Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: dk Human Resources Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.., ul. 1 Sierpnia 4, 02-134 Warszawa, z dopiskiem na kopercie “Dane osobowe”,
lub przesyłając e-maila z zapytaniem na adres: abi@swiftyhr.com

W oparciu o jakie zasady (podstawy prawne) przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w ramach Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Usługobiorcą (czyli z podmiotem, z którym jesteś związany umową o pracę lub umową cywilnoprawną, a który jest Administratorem Twoich danych)

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są przekazywane Usługodawcy w ramach Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

W szczególnych okolicznościach możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach wynikających z obowiązującego prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy do czasu gdy nie wycofasz swojej zgody na ich przetwarzanie.

Twoje dane mogę być też przechowywane przez okres wynikający z prawa w sytuacjach określonych przez szczegółowe przepisy.

W celu wykazania, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem (dla celów udowodnienia tzw. “rozliczalności” względem organów, które nas mogą kontrolować) będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych przez nas Twoich danych?

Szanując Twoje podstawowe prawa i wolność oraz zapewniając wysoki poziom naszych usług, zobowiązujemy się realizować wszystkie Twoje prawa wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) , tj.:
– prawo do wycofania zgód,
– prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych
– prawo ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
– prawo do przeniesienia swoich danych osobowych – to znaczy prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w uporządkowanym, ogólnie akceptowanym i czytelnym formacie informatycznym.

Czy Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu lub są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w naszych systemach informatycznych, jednakże nie będą ani profilowane, ani używane do automatycznego podejmowaniu decyzji.Tym samym działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w inny sposób wpływać na Twoją sytuację.

 

Pamiętaj, że w każdym czasie masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa

Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę