Terms of service

Regulamin serwisu internetowego swifty•hr

DEFINICJE

Regulamin – Regulamin swifty•hr określający warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Usługa/Usługi – usługa udostępnienia aplikacji internetowych służących w szczególności do oceny kompetencji, poziomu zaangażowania i badania opinii świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu.
Serwis – platforma internetowa i udostępniane przez nią aplikacje internetowe, znajdująca się pod adresem swiftyhr.com, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi i która zarządzana jest przez Usługodawcę będącego właścicielem Serwisu i jego aplikacji.
System informatyczny – system informatyczny Serwisu służący do świadczenia Usług, obejmujący sprzęt i aplikacje.
Aplikacja internetowa/Aplikacja – program komputerowy, pracujący na serwerze i komunikujący się poprzez sieć internet z hostem (komputerem korzystającym z przeglądarki internetowej).
Usługodawca – dk Human Resources Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-134), mieszczącą się przy ul. 1 Sierpnia 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408436, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5222993748, reprezentowana przez Komplementariusza – dk Human Resources sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-134), mieszczącą się przy ul. 1 Sierpnia 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028323, o kapitale zakładowym 50.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5262300817, reprezentowaną zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Rejestrze przez Dorotę Kołecką – Prezesa Zarządu
Usługobiorca – osoba prawna spełniająca określone w Regulaminie wymagania, korzystająca z Usługi i przetwarzająca w Serwisie dane (w tym dane osobowe Użytkowników)
Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w ramach Umowy Usługobiorcy z Usługobiorcą
Dane – dane wprowadzone przez Usługobiorcę lub Użytkownika do Serwisu, w tym dane osobowe Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części Regulaminu RODO
Umowa powierzenia przetwarzania danych/Umowa powierzenia – Umowa między Usługodawcą a Usługobiorcą regulująca w szczególności ochronę danych osobowych i relacje Usługdawcy i Usługobiorcy w zakresie ich przetwarzania, stanowiąca integralną część Regulaminu.
Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych do Usługobiorcy w wyniku rejestracji w Serwisie. Konto pozwala w szczególności na wybór i zakup Usług w ramach Pakietu Usług oraz na korzystanie z nich przez Usługobiorcę.
Pakiet Usług/Pakiet – określony co do funkcjonalności, czasu użytkowania i/lub ilości użytkowników dostęp do Usług.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).
1.2. Regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
1.3. Regulamin określa zakres, warunki i zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, w tym rejestracji, zakładania Konta, zawierania i rozwiązywania umowy z Usługodawcą.
1.4. Regulamin – po jego zaakceptowaniu i opłaceniu Pakietu Usług – stanowi Umowę o świadczeniu Usług zawieraną przez Usługobiorcę z Usługodawcą. Umowa powierzenia przetwarzania danych jest integralną częścią Regulaminu/Umowy o świadczeniu usług.
1.5. Regulamin jest udostępniony na stronach Serwisu „swifty•hr”
1.6. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Usługodawca. Serwis oraz treści udostępniane za jego pośrednictwem podlegają ochronie jako własność intelektualna.
1.7. Usługodawca nie udziela licencji na korzystanie z przysługujących mu praw własności intelektualnej i umożliwia korzystanie z nich wyłącznie w ramach wykupionych Pakietów Usług.

2. ZAKRES USŁUG

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi dla Usługobiorców. Usługi są odpłatne z wyjątkiem Usług udostępnianych w wersji demonstracyjnej lub testowej.
2.2. Zakres usług opisany jest na stronach informacyjnych witryny swiftyhr.com i innych witryn należących do Usługodawcy.

3. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

3.1. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczeniu Usług z chwilą zaakceptowania Regulaminu i wykupienia Pakietu Usług.
3.2. Wykupienie Pakietu Usług w ramach Subskrypcji wymaga rejestracji w Serwisie i założenia konta.
3.3. W wyniku rejestracji Usługobiorca otrzymuje do dyspozycji Konto, do którego loguje się poprzez podanie adresu e-mail (tożsamego z loginem) oraz hasła. Dostęp do Usług wymaga zalogowania się na Konto.
3.4. Konto Usługobiorcy zostaje usunięte w przypadku 24 miesięcy braku aktywności na Koncie. po tym okresie Usługobiorca zamierzający skorzystać z Usług musi ponownie zarejestrować się w Serwisie.
3.5. Usługobiorca nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy udostępniać loginu/hasła do Serwisu osobie trzeciej.
3.6. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług wysyłając Usługodawcy pisemne wypowiedzenie – w takim wypadku nie przysługuje mu jednak zwrot kwot wpłaconych tytułem wykupienia Pakietów Usług
3.7. Usunięcie Konta skutkuje usunięciem Danych Usługobiorcy. Jednakże Usługodawca zachowuje Dane w niezbędnym zakresie dotyczącym danych rejestracyjnych Usługobiorcy oraz czasu, ilości i rodzaju Usług – w celu zachowania możliwości rozliczenia Usługi oraz udokumentowania faktu wykonania Usługi na rzecz Usługobiorcy, w niezbędnym ze względu na terminy przedawnienia roszczeń cywilnych zakresie czasowym.
3.8. Usługodawca może zachowywać zanonimizowane dane Usługobiorcy lub/i Użytkownika w celu wykorzystania ich w celach statystycznych. Usługodawca nieodwracalnie usunie Dane w zakresie, w jakim będzie to wymagane przez przepisy prawa.
3.9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi/Usług z w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu. Za rażące naruszenie uważa się w szczególności:
a. korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób, który narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
b. korzystanie z Usług w sposób zagrażający bezpieczeństwu Systemu informatycznego Serwisu.
3.10. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w jego danych rejestracyjnych.
3.11. W przypadku rozwiązana umowy o świadczenie Usługi następuje usunięcie Konta oraz danych Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktów 3.7 i 3.8 Regulaminu.

4. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

4.1. Usługi, z wyjątkiem Usług w wersji demonstracyjnej świadczone są odpłatnie, zgodnie z opublikowanym na stronie www Serwisu Cennikiem Usług stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Płatności realizowane są przez Przelwy24 lub/i inne systemy płatności.
4.2. Do korzystania z Usług wymagany jest dostęp do internetu oraz przeglądarka internetowa. Usługobiorca powinien dysponować minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie z Usług:
a. posiadania dostępu do internetu oraz urządzenia umożliwiającego połączenie z internetem.
b. używania kompatybilnej z aplikacjami Serwisu przeglądarki internetowej.
4.3. Korzystając z Aplikacji Usługobiorca lub Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Dostawcę plików “cookie” potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu i Usług.
4.4. Zasady ochrony danych osobowych zostały zamieszczone w “Umowie powierzenia przetwarzania danych ” stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

5.1. Usługi są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługobiorca oraz Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia świadczenie Usług.
5.2. Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz korzystania z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw osób trzecich.
5.3. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę i/lub Uczestnika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
a. zapoznałem(am) się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
b. Dane rejestracyjne lub Dane wprowadzane przeze mnie w trakcie korzystania z Usług są prawdziwie i nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności nie są danymi osób trzecich wprowadzonymi bez ich wiedzy i zgody).
c. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z Polityką prywatności i Umową o powierzeniu – w celu realizacji Usług i w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
d. przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich Danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca i że przysługuje mi prawo wglądu do moich Danych osobowych zamieszczonych w Serwisie oraz ich poprawiania.
e. wyrażam zgodę na zmianę przez Usługodawcę komponentów Serwisu, Aplikacji i Systemu informatycznego w celu usunięcia naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub/i w celu poprawy lub/i rozwoju funkcjonalności Usług Serwisu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług, drogą elektroniczną na adres e-mail info@swiftyhr.com , wpisując w temacie wiadomości słowo „REKLAMACJA”.
6.2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni.
6.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Usługobiorcy (adres e-mail),
b. przedmiot reklamacji,
c. opis okoliczności uzasadniających reklamację.
6.4. Reklamacja nie spełniająca powyższych wymagań nie będzie rozpatrzona.
6.5. Usługodawca poinformuje emailem Usługobiorcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji

7. ZMIANY W REGULAMINIE

7.1. W przypadku wprowadzenia do niniejszego Regulaminu zmian Usługodawca opublikuje na stronach www Serwisu tekst jednolity Regulaminu i poinformuje o tym Usługobiorcę.
7.2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji tekstu jednolitego.
7.3. Usługobiorca, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu musi poinformować o tym Usługodawcę. Niezaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Usługodawca zobowiązuje dochować należytej staranności w celu zapewnienia właściwego i nieprzerwanego działania Serwisu i Usług.
8.2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn zewnętrznych, w szczególności z powodu siły wyższej, a także awarii zasilania, awarii Systemu informatycznego lub niedozwolonej ingerencji zewnętrznej, w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić zakłócenia.
8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo okresowego odłączenia Serwisu od sieci internet w celu konserwacji lub wprowadzenia zmian.
8.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
a. korzystania przez Usługobiorców i Użytkowników z niedostatecznie zabezpieczonego sprzętu informatycznego
b. niewłaściwego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania Usługobiorcy lub Użytkownika.
c. użycia przez Usługobiorcę nieadekwatnych pod względem bezpieczeństwa danych dostępowych do Konta
d. przekazania danych Konta osobom trzecim
8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu i Usług.
8.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Usługobiorców i Użytkowników.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć działanie Serwisu i jego Usług pod warunkiem udostępnienia opłaconych Usług do końca okresu, za który zostały opłacone. Informację o zawieszeniu lub zakończeniu działania Serwisu Usługodawca umieści na stronach www.
9.2. Spory pomiędzy Usługobiorcami a Usługodawcą będą rozstrzygane w drodze postępowania pojednawczego. W przypadku sporu sądowego właściwym będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę